Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2007-08
Uskutečněné akce ve školním roce 2007-08

Rok poté aneb Jak se daří naplňovat průřezové téma Environmentální výchova v praxi.

Vzpomínáte si? Před necelým rokem environmentální výchova prodělala další významný posun. Začal totiž platit Rámcový vzdělávací program pro základní školstvÍ a z něj vyplývající průřezová témata, která reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Témata, která by měla prolínat „celou školou" jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Mezi průřezová témata patří: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova a environmentální výchova.

Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec - DIVIZNA připravilo v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celodenní odborný seminář s názvem „ROK POTÉ aneb Jak se daří naplňovat průřezové téma environmentální výchova v praxi." DIVIZNA se snaží ve své činnosti reagovat na změny ve školství a proto nabízí ohlédnutí za prvním školním rokem, ve kterém základní školy měly za povinnost učit dle svých nových Školních vzdělávacích programů. Jak se jim povedlo vypořádat se s průřezovým tématem environmentální výchova? Co by příště udělaly znovu a co jinak? Na tyto i další otázky se budeme snažit společně najít odpovědi. Jak a kde?

V konferenčním sále Zoo Liberec se 22.května sejdou učitelé ze základních škol a nižších gymnázií, aby si vzájemně vyměnily zkušenosti s realizací Školních vzdělávacích programů na školách, s tvorbou školních vzdělávacích plánů EVVO, s dlouhodobou koncepcí EVVO na školách a se zajímavými projekty, které se jim podařilo úspěšně realizovat. Pozvání přijali Mgr. Jan Vrtiška ze Základní školy Vrané nad Vltavou, Ing. Jan Štěpka ze Základní školy Na Beránku v Praze - z pilotních škol, kde rámcové vzdělávací programy ověřovaly. Z domácích škol představí svoje pojetí environmentální výchovy Mgr. Alice Kohoutová ze Základní školy v Lesní ulici Liberec.
Pomoc v realizaci rámcového vzdělávacího programu školám nabízejí také střediska ekologické výchovy. O tom co všechno mohou nabídnout a jak dál mohou školy tyto programy dále rozvíjet promluví Ing. Šárka Klimešová, hlavní lektorka SEV Toulcův Dvůr z Prahy.
Součástí programu jsou i praktické odpolední dílny, kde si pedagogové mohou sami vyzkoušet některé aktivity a předat náměty na zajímavé exkurze nebo činnosti, které děti dokáží zaujmout a informace si tak snáze zapamatují...
Seminář proběhne 22.5.2008 na konferenčním sále v Zoo Liberec od 8.30 hod do 16.00 hod. Přihlásit se můžete e-mailem na adrese:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nebo telefonem na čísle: 482 712 982 případně poštou na adrese: SEV DIVIZNA, Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec.

Geologické zajímavosti

Datum konání: čtvrtek 29. 5. 08 
Exkurzi zahájíme v Radostné pod Kozákovem, kde navštívíme...

Převlečení do podzemních prostor a baterky s sebou!!! 

Datum konání: čtvrtek 29. 5. 08 
Místo konání: Český ráj a Semilsko 
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). 
Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod. 
Účastnický poplatek: 150 Kč

Přehrady Jizerských hor

Datum konání: středa 14. 5. 08
Jizerské hory patří k oblastem s vydatnými dešťovými i sněhovými srážkami.

V 19. st. nastal velký průmyslový rozvoj v podhůří a voda se stala zdrojem energie, ale i hrozbou v podobě povodní. To dalo vzniknout 8 přehradám na území Jizerských hor a my navštívíme 5 z nich. Zahájíme nejstarší přehradou v Harcově, podíváme se i dovnitř nejdelší hráze jablonecké přehrady ve Mšeně. Na největší a zároveň nejmladší přehradě Josefův Důl se zaměříme na tepelná čerpadla. Navštívíme Protrženou přehradu a na závěr si prohlédneme přehradu s nejširší hrází Souš. 

Výkladu se ujmou hrázní na jednotlivých přehradách 

Datum konání: středa 14. 5. 08
Místo konání: Jizerské hory 
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). 
Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod. 
Účastnický poplatek: 150 Kč

Rybníky a mokřady Českého ráje exkurze ke DNI ZEMĚ 2008

Datum konání: čtvrtek 24. 4. 2008
Exkurze nás tentokrát zavede do Podtroseckých údolí po známé trase Borek pod Troskami - Vidlák - Věžický rybník - Podsemín - Nebákov - Vidlák - Borek se zastávkami: Libuňka (ukázka zachovalého úseku původního koryta toku s meandry), Vidlák (botanická lokalita), Věžický rybník (estetika, novodobá historie), Přibyl (botanika), Podsemín a Žehrovka (mlýny na toku Žehrovky, zoologie). Po trase dlouhé cca 14 km se kromě jiného zaposloucháme i do zvuků kolem nás a zaměříme se na rostliny a živočichy nejrozsáhlejších mokřadů v regionu. Na příkladech si ukážeme důsledky činnosti člověka v této oblasti včetně proměn hospodaření...

Lektor: RNDr. Zdeněk Mrkáček, SCHKO, Český ráj

Datum konání: čtvrtek 24. 4. 2008
Místo konání: CHKO Český ráj
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec).
Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.
Účastnický poplatek: 150 Kč

Kryštofovo údolí

Datum konání: úterý 15. 4. 2008 POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!
Navštívíme vesnici v údolí říčky Rokytky, jejíž větší čás je od roku 2005 prohlášena památkovou zónou. Z období jejího vzniku v 16. století se zde dochovala řada drobných památek jako kapličky, sochy světců, kostelík, řada dřevěných a hrázděných staveb. V budově bývalé školy je umístěna výstava lidových betlémů a nad údolím se tyčí oblouky železničního viaduktu...

Lektor: Ing. Pravoslav Svačinka, starosta obce

Datum konání: úterý 15. 4. 2008 POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!
Místo konání: Kryštofovo údolí
Odjezd vlakem z hlavního nádraží v Liberci.
Předpokládaný návrat vlakem na stejné místo do 16.00 hod., případně do 17. hod. Peníze na jízdné cca 50 Kč s sebou!
Účastnický poplatek: 100 Kč

Činnost útulků a záchranných stanic pro zvířata

Datum konání: středa 2. 4. 08, 13.00-15.00 hod.

Seminář pro pedagogy a další zájemce zaměřený na ochranu zvířat, činnost útulků, záchranných stanic a pomoc handicapovaným živočichům. Nahlédnete i do zákulisí Centra a seznámíte se s jeho obyvateli... 

Lektorka: Ing. Ivana Hancvenclová, Bobík 

Datum konání: středa 2. 4. 08, 13.00-15.00 hod.
Místo konání: Centrum pro zvířata v nouzi, Ostašovská 570, Liberec 11
Účastnický poplatek: 20 Kč, maximální počet účastníků 15

Škola pro udržitelný život - úvodní seminář

Pro přihlášené školy proběhne úvodní seminář k projektu Škola pro udržitelný život ve středu 27. února 2008
V KOLIK: prezentace od 9:00
seminář od 9:30 do 15.30 hodin 
KDE: sál Zoologické zahrady Liberec, Masarykova ulice, Liberec 1 (hlavní administrativní budova zoo, u vchodu do zoo).

Škola pro život a Pojďme na to od lesa II.

Datum konání: úterý 19. 2. 08 13.00-15.00 hod.
POZOR ZMĚNA ČASU KONÁNÍ!!

Proškolovací seminář, na kterém obdržíte dva šanony s metodickými materiály k ekologické výchově. Publikace jsou určeny pro učitele a koordinátory ekologické výchovy na školách v Libereckém kraji. Obsahují různé praktické návody, nápady a aktivity k poznávání a zkoumání přírody, ke zpestření běžné školní výuky. Na semináři se dozvíte jak s příručkami pracovat, vyzkoušíte si některé aktivity, objevíte příklady jak zapojit ekologickou výchovu do školního vyučování v jednotlivých předmětech a načerpáte inspiraci. 

Lektor: Ing. Aleš Kočí, SEV Divizna 

Datum konání: úterý 19. 2. 08 13.00-15.00 hod.
Místo konání: SEV Divizna 
Účastnický poplatek: 200 Kč

Otvírání studánek

Datum konání: pátek 8. 2. 08 , 9.00-13.00 hod. 
Představíme Vám celoroční projekt pro děti ve věku 5 -10 let s tematikou voda.

Projekt řeší hravou formou průřezové téma environmentální výchova. Děti v průběhu roku otevřou deset studánek (např. studánka živé vody, věčné vody, daleké vody), které představují jiný přístup k hlavnímu tématu a vedou děti ke konkrétnímu pozorování, experimentování s vodou. Projekt obsahuje i náměty k literární a výtvarné výchově. Pro učitele MŠ a I.st. ZŠ. 
Účastníci obdrží CD s metodikou celého projektu včetně pracovních listů. 

Lektorka: Mgr. Helena Nováčková, SEV Sluňákov 

Datum konání: pátek 8. 2. 08 , 9.00-13.00 hod. 
Místo konání: SEV Divizna 
Účastnický poplatek: 200 Kč

Společný svět – společné problémy, fotbalový míč

Datum konání: čtvrtek 7. 2. 08, 12.00-16.00 hod.
Představíme Vám praktické výukové programy pro II. st. ZŠ a SŠ, které mohou učitelé přímo realizovat se žáky a studenty na školách. Programy se týkají globálních problémů a třetího světa a jsou vhodné k zařazení do ŠVP. Učitelé obdrží CD s manuály programů a pracovními listy.

Lektoři: Mgr. Helena Nováčková, SEV Sluňákov,
RNDr. Pavel Nováček, Univerzita Palackého Olomouc

Datum konání: čtvrtek 7. 2. 08, 12.00-16.00 hod.
Místo konání: SEV Divizna
Účastnický poplatek: 200 Kč

Zvířátka ze sena

Datum konání: středa 27. 2. 08
13.00-16.00 hod.

Jako pracovní materiál nám poslouží seno. A co s ním?

Umotáme, uvážeme, nalepíme ... Máme pro vás připravený jednoduchý návod jak seno využít pro dekorativní účely. Základní materiál v ceně. 

Lektorky: RNDr. Alice Hudcová a Miroslava Nováková, dipl. ek., SEV Divizna 

Datum konání: středa 27. 2. 08, 13.00-16.00 hod.
Místo konání: SEV Divizna 
Účastnický poplatek: 80 Kč

Země v 21. století, udržitelný rozvoj

Datum konání: čtvrtek 7. 2. 08, 17.00-20.00 hod.

Přednáška a beseda s promítáním diapozitivů ze zemí rozvojového světa určena pro pedagogy i širokou veřejnost. Zaměřena na téma aktuálních globálních problémů a udržitelného rozvoje (průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech). Získáte základní vědomosti o příčinách a důsledcích globálních problémů a o strategii udržitelného rozvoje, která zohledňuje potřeby budoucích generací. 

Lektor: RNDr. Pavel Nováček, Univerzita Palackého Olomouc, člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj 


Datum konání: čtvrtek 7. 2. 08, 17.00-20.00 hod. 
Místo konání: SEV Divizna 
Účastnický poplatek: 50 Kč

Škola pro život a Pojďme na to od lesa I.

Datum konání: středa 23. 1. 08 13.00-15.00 hod.
POZOR ZMĚNA ČASU KONÁNÍ!!

Proškolovací seminář, na kterém obdržíte dva šanony s metodickými materiály k ekologické výchově. Publikace jsou určeny pro učitele a koordinátory ekologické výchovy na školách v Libereckém kraji. Obsahují různé praktické návody, nápady a aktivity k poznávání a zkoumání přírody, ke zpestření běžné školní výuky. Na semináři se dozvíte jak s příručkami pracovat, vyzkoušíte si některé aktivity, objevíte příklady jak zapojit ekologickou výchovu do školního vyučování v jednotlivých předmětech a načerpáte inspiraci. 

Lektor: Ing. Aleš Kočí, SEV Divizna 

Datum konání: středa 23. 1. 08 13.00-15.00 hod.
Místo konání: SEV Divizna 
Účastnický poplatek: 200 Kč

 

Pomozme budoucnosti

Datum konání: úterý 15. 1. 08, 16.00-18.00 hod. - Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENO!!!„Budoucnost životního prostředí naší země vytváří každý z nás, v kterémkoli okamžiku svého života". Projekty, které založila Katrin Rohde v Burkina Faso na pomoc africkým dětem nám pomocí fotografií, ukázek z filmu a poutavého povídání přiblíží Šárka Vlčková. Dozvíte se, kde všude je pomoc potřeba a jak se dají smysluplně využít finanční prostředky dárců. Téma se dotýká globálních problémů a je vhodné k zařazení do ŠVP k rozvojovému vzdělávání.

Datum konání: úterý 15. 1. 08, 16.00-18.00 hod. - Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENO!!!
Místo konání: SEV Divizna
Účastnický poplatek: zdarma

Drátkované vánoce II. PRO VELKÝ ÚSPĚCH OPAKUJEME

Datum konání: čtvrtek 13.12.07
13.00 - 16.00 hod.

Jemná práce s tenkým drátkem. Zaměříme se na vánoční motivy. Pokusíme se udrátkovat andělíčka a vánoční řetízek. Určeno i pro dráteníky začátečníky. Základní materiál v ceně. 
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Lektorka: Miroslava Nováková, dipl. ek., SEV Divizna 

Datum konání: čtvrtek 13.12.07 , 13.00 - 16.00 hod.
Místo konání: SEV Divizna 
Účastnický poplatek: 80 Kč

Drátkované vánoce I.

Datum konání: čtvrtek 8.11.07
13.00 - 16.00 hod.

Jemná práce s tenkým drátkem. Zaměříme se na vánoční motivy. Pokusíme se udrátkovat andělíčka a vánoční řetízek. Určeno i pro dráteníky začátečníky. Základní materiál v ceně.

Lektorka: Miroslava Nováková, dipl. ek., SEV Divizna

Datum konání: čtvrtek 8.11.07 , 13.00 - 16.00 hod.
Místo konání: SEV Divizna
Účastnický poplatek: 80 Kč

Liberecká M.R.K.E.V. 2007

Konference je určena především pedagogům základních a středních škol, koordinátorům ekologické výchovy a osobám, které se věnují práci s dětmi (ale nejen jim). Přinese základní informace o současném stavu a vývoji ekologické výchovy v České republice a aktivitách v Libereckém kraji. Letošní konference podporuje výchovu k udržitelnému životu a je zaměřena na téma:

„Člověk a zvíře"


Důležité informace pro účastníky konference MRKEV:

Adresa místa konání konference: 

Gymnázium I. Olbrachta, Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, tel: 481 622 544
Školu naleznete vyznačenou na přiložené orientační mapce.

Čtvrtek 22. listopadu 9.00 - 15.30 hod

Kam s ním? (zaměřeno na zpracování tříděných odpadů)

Datum konání: úterý 23. 10. 2007
Odbornou exkurzi zahájíme v Severočeských komunálních službách společnosti Marius Pedersen v Jablonci nad Nisou, kde získáme základní informace a pobesedujeme i se zástupci společnosti EKOKOM.
Navštívíme překladiště odpadů na Proseči, prohlédneme si třídící linku a lisy, podíváme se jak je organizovaná skládka odpadů v Košťálově a na zpáteční cestě se zastavíme ve výrobním závodě EMBA Paseky nad Jizerou, kde si prohlédneme linku na výrobu recyklovaného papíru.

Lektor: Karel Raabe, Marius Pedersen Jablonec n. N. a vedoucí jednotlivých provozů

Datum konání: úterý 23. 10. 2007
Místo konání: Jablonecko a Semilsko
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec).
Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.
Účastnický poplatek: 150 Kč

 

Voskování aneb jak se vaří světlo

Čeká nás práce s přírodním materiálem - včelím voskem. Budeme modelovat, vykrajovat, máčet a možná i malovat. Vyzkoušíme si výrobu svíček různých velikostí a tvarů. Základní materiál v ceně.

Lektor: Miroslava Nováková, dipl. ek., SEV Divizna

Datum konání: středa 28. 11. 07, 13.00 - 16.00 hod
Místo konání: SEV Divizna
Účastnický poplatek: 80 Kč

Činnost útulků a záchranných stanic pro zvířata

Datum konání: úterý 6. 11. 07, 13.00-15.00 hod.
Seminář pro pedagogy a další zájemce zaměřený na ochranu zvířat, činnost útulků, záchranných stanic a pomoc handicapovaným živočichům. Nahlédnete i do zákulisí Centra a seznámíte se s jeho obyvateli...

Lektorka: Ing. Ivana Hancvenclová, Bobík

Datum konání: úterý 6. 11. 07, 13.00-15.00 hod.
Místo konání: Centrum pro zvířata v nouzi, Ostašovská 570, Liberec 11
Účastnický poplatek: 20 Kč, maximální počet účastníků 15

Metodická pomoc školám a pomůcky k ekologické výchově

Datum konání: středa 31. 10. 07, 13.00 - 15.00 hod.

Praktický seminář pro pedagogy představí nové publikace, návody a nápady, kde čerpat inspiraci k ekologické výchově. Lektorka předvede ukázky metodických pomůcek, které si můžete u nás vypůjčit - např. Taška plná jehličí, Taška plná odpadů, Taška plná vody, Pytel květeny, Lesníkova brašna a mnoho dalších, včetně komentáře k jejich praktickému využití ve výuce. 

Lektorka: Miroslava Nováková, dipl. ek., SEV Divizna 

Datum konání: středa 31. 10. 07, 13.00 - 15.00 hod.
Místo konání: SEV Divizna 
Účastnický poplatek: 50 Kč

 

Environmentální výchova: nové cesty 2007

Již 4. poprázdninové setkání k ekologické výchově - workshop


pojďme hledat společně nové cesty a neotřelé postupy v ekologické výchově

"Environmentální výchova: nové cesty"
Datum konání 11. - 13.10 2007
Místo konání: kemp Sedmihorky

Letošní, již 4. ročník, který se uskuteční od 11. do 13. října 2007 v Sedmihorkách u Turnova, přinese mnoho nového. Poprvé se představí střediska ekologické výchovy nejen z Libereckého kraje, ale z celé České republiky. 

Bohatý třídenní program pod názvem „Environmentální výchova: Nové cesty" si klade za cíl předvést netradiční metody výuky, nové pomůcky a publikace, prezentovat nové projekty či inspirativní pojetí školních plánů. 

Akce je realizována v rámci projektu Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje (zkr. ORSEJ), který byl podpořen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR (MŽP) a Evropského sociálního fondu v ČR.

Díky této dotaci je akce bez účastnického poplatku. Počet míst na akci je však omezený. 

Na akci je možné se přihlásit na adrese  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel: 485 226 671 nebo písemně na: Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, J.A. Vencová, U Jezu 624/2a, 460 01 Liberec 2

Přihlášeným budou následně elektronicky zaslány podrobné instrukce a program.

Webové stránky akce: http://www.ekovychovalk.cz/...
Od roku 1989 dosáhla environmentální výchova v ČR mnoha významných úspěchů. Stala se povinnou součástí všech školních vzdělávacích plánů, na řadě škol má své koordinátory, žáci se s ní setkávají prostřednictvím desítek rozmanitých a tvůrčích aktivit. Po patnácti letech máme príležitost k ohlédnutí a rozvaze:
Jak pokračovat dál?

Kritické myšlení - seminář pro pedagogy a pracovníky SEV

Propojení konstruktivistického modelu učení s konkrétními metodami, plánování výuky tak, aby rozvíjela kritické myšlení a další sociální a kognitivní dovednosti, propojení vzdělávací činnosti s požadavky kurikulární reformy...

Seminář navodí situaci modelové výuky, kterou budou účastníci analyzovat pedagogického a psychologického hlediska. Zohlední využití třífázového modelu procesu učení a konkrétních metod v praxi z hlediska pedagoga realizujícího reformní kroky. Metody učení k rozvíjení klíčových kompetencí a zvládnutí výuky průřezových témat. Plánování pozpátku a další metody.

Seminář se koná 19. a 20.10. 2007 na SEV DIVIZNA v Liberci, Javorová 33 každý den od 9.00 do 17.00 hod.

Lektor: Hana Košťálová - národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (více na info)

Účastnický poplatek: 1000 Kč na osobu uhraďte, prosím, převodem na účet KB č. 2132461/0100, v.s. 20/0607/příjmení/organizace. Do přihlášky vyplňte Vaše IČ, při prezenci obdržíte daňový doklad.
Přihlášky posílejte na našem formuláři nebo na mailovou adresu:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 15.6.2007.
Těšíme se na Vaši účast!

 

DEN BEZ AUT 2007 A CYKLOJÍZDA

"Nechte alespoň jeden den auto doma"
a podpořte tak Den bez aut 2007

který je vyhlášen na sobotu 22. září 2007.

Pokud chcete, můžete se s námi zúčastnit propagační cyklojízdy městem, která se uskuteční 24.9.2007. Sraz je v 16:00 hod. před Střediskem ekologické výchovy DIVIZNA (Javorová č.p.33/207, Liberec - objekt bývalé restaurace "U opic"). Předpokládaný konec v 17:30 hod. u Centra pro zvířata v nouzi Bobík (útulek v Ostašově).

 


Zoologická zahrada Liberec, Středisko ekologické výchovy DIVIZNA i Centrum pro zvířata v nouzi Bobík společně s Dětmi Země Liberec se připojili k letošnímu 15. ročníku Dne bez aut. 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na možnost podpořit letošní Den bez aut 22. 9. veřejným závazkem nepoužít během CELÉHO tohoto dne ke své přepravě automobil. 

  [ Back ]