Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Ukončené projekty Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (OPVK)
Vzdělávání pro UR - projekt O.P.V.K.
tisková zpráva 2014
tisková zpráva 2014 (332,5kB)
 
Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj

 

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0007 realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cíl a cílová skupina

Cílem tohoto projektu je dosáhnout, aby cílová skupina – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol  Libereckého kraje - dovedla v praxi kvalitně aplikovat principy udržitelného rozvoje.

Projekt pomůže změnit přístup škol k obtížně uchopitelnému tématu udržitelného rozvoje, poskytne pedagogům příležitost k profesnímu rozvoji a pomůže provázat cíle a výstupy pedagogické práce s provozem školy, který významně dotváří skryté kurikulum školy a měl by rovněž respektovat principy udržitelnosti.

Doba trvání

Projekt začal 1.listopadu 2012 a potrvá do konce srpna 2014, celkem tedy 22 měsíců.

Obsah

Díky projektu mohou učitelé základních a středních škol až do srpna 2014 využívat zdarma širokou nabídku akreditovaných vzdělávacích akcí věnovaných problematice udržitelného rozvoje, ekologicky šetrného provozu, zdravé výživy. Pedagogové se seznámí s příklady dobré praxe, s aktivizačními metodami výuky a zajímavými pomůckami. Pokud jde o formu vzdělávacích akcí, zahrnují jednodenní semináře a vícedenní specializační studium.

Část seminářů, která je určena již kvalifikovaným školním koordinátorům EVVO ( tzv. doškolovací semináře), se bude uvedenou problematikou zabývat v kontextu všech předmětů. Druhá část seminářů je určena ostatním pedagogům, kteří mají zájem prohloubit si své poznatky a prakticky je využít v určitých vzdělávacích oblastech. Na 1.stupni jde o oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, na 2. stupni a vyšších gymnáziích o oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost a Člověk a zdraví, na středních odborných školách o oblasti Přírodovědné vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání a Vzdělávání pro zdraví.

Novinkou pro Liberecký kraj jsou semináře pro provozní pracovníky škol jako jsou např. hospodářky, uklízečky, kuchařky či školníci v oblasti ekologicky šetrného provozu škol.

V rámci projektu bude také probíhat specializační studium v rozsahu 250 hodin, ve kterém si učitelé zvýší kvalifikaci a stanou se tzv. „odborníky k výkonu specializované činnosti“ – školními koordinátory ekologické výchovy. Toto studium je koncipováno jako dva týdenní kurzy a čtyři třídenní pobytové semináře v přírodně zajímavých lokalitách nejen Libereckého kraje, ale i sousedních krajů. Studium klade důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zúčastní řady praktických aktivit, práce v terénu, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s  mimořádnými osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu. Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Novým produktem projektu bude manuál obsahující vzorové učební celky využitelné v rámci průřezového tématu Environmentální výchova (např. vyučovací hodiny, tématické dny, školní projekty), které zpracují účastníci studia v rámci závěrečné práce.

Všechny uskutečněné vzdělávací akce budou hodnoceny účastníky prostřednictvím písemných dotazníků, účastníci specializačního studia projdou navíc ještě strukturovanými hodnoticími rozhovory. Na závěr projektu bude zpracována souhrnná evaluační zpráva.

Příjemce a realizátor projektu

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER se sídlem v Horním Maršově (Královéhradecký kraj).

Partner projektu

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – Divizna.

Projekt je realizován díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zprostředkovaného Libereckým krajem.

Manažerka projektu

Hana Kulichová, 739 203 204, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SEVER, Horská 175, 542 26 Horní Maršov, www.sever.ekologickavychova.cz

Koordinátor za SEV DIVIZNA

Martina Horáková, 605 894 670, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

logolinkopvklibkrajseverdiviznacmykhorizjpg.jpg