Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

PRALES NA TALÍŘI (7. – 9.tř. ZŠ)

Cíl: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů.

plantaz_palma.jpg

Účastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Průřezové téma: Environmentální výchova základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (výchova k občanství)

 

Délka programu: 2,5 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA (uvnitř)

Účastnický poplatek: 35Kč

 

Tento program byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a MŽP ČR.

 

Logo SFŽP Logo MŽP

 

 

  [ Back ]