Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

ZVÍŘATA V OHROŽENÍ (6. – 7.tř. ZŠ)
Cíl programu: Seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve světě, jejich ochranou. Poznání významu zoo pro tyto druhy.

p1090687jpg.JPG

Putováním po kontinentech navštívíme přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve skupině a návštěva zoo - součástí programu je představení vybraných druhů zvířat přímo v jejím areálu.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (výchova k občanství)

 

Délka programu: 3 hodiny + čas vyhrazený na prohlídku vybraných expozic zoo (asi 30 min)

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA, vybrané expozice Zoo Liberec (uvnitř i venku)

Účastnický poplatek: 55Kč (kombinace SEV DIVIZNA a Zoo Liberec)

 

Tento program byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a MŽP ČR.

 

Logo SFŽP Logo MŽP

  [ Back ]