Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

MRKEV

Malý Rádce Kvalitní Ekologické Výchovy (M.R.K.E.V.)

je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s. od roku 2001.

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností. V současné době je do tohoto programu zapojeno téměř  640 základních a středních škol ze všech krajů ČR.

Koordinátorem programu pro Liberecký kraj je SEV DIVIZNA Liberec.

 Školy registrované v programu MRKEV mají několik výhod:

 • 4 x ročně dostávají rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník,
 • 4 x ročně dostávají přílohu časopisu Bedrník s tématem Přírodní zahrady,
 • mají možnost za zvýhodněných podmínek inzerovat v časopisu Bedrník,
 • jsou informovány elektronickými rozesílkami o aktuálním dění a zváni na semináře, workshopy, setkání apod.,
 • mají přístup do archivu časopisu Bedrník,
 • dostávají další regionální nabídky (publikace, zvýhodněné účastnické poplatky apod.).

Školy registrované v programu MRKEV se mohou přednostně zapojit do projektů, které Pavučina realizuje prostřednictvím svých členů.

Bedrník, časopis pro ekogramotnost, nabízí inspirativní články z praxe, analytické a metodické materiály, včetně návodů přímo využitelných pro výuku.

Členství v programu MRKEV je otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak zasílané materiály se nejvíce specializují na základní a střední školy.

Registrační poplatek za služby poskytované v programu MRKEV jsou zpoplatněny částkou ve výši 600 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost programu.

Registraci je třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej M. Novákové, koordinátorce pro Liberecký kraj, v písemné podobě či pošlete scan s podpisem.

KONTAKT: novakova@zooliberec.cz, 487 377 146.

V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku, obdržíte fakturu cca do 14 dnů po registraci.

Školy zapojené do programuaktualizace k září 2023

Konference M.R.K.E.V

Ocenění Ještědská MRKEV

Cena za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji – “JEŠTĚDSKÁ MRKEV“ byla historicky poprvé udělena 11. 11. 2010 při příležitosti 10. výroční konference k ekologické výchově Liberecká MRKEV 2010.

Doposud se JEŠTĚDSKÁ MRKEV udílela čtyřikrát, v roce 2010, 2014, 2019 a 2023. Oceněné zástupce všech kategorií naleznete zde:

Nominační pravidla:

 •  Nominovaný musí být občan či organizace působící v Libereckém kraji,
 •  nominace budou posuzovat členové odborné komise, které jmenuje SEV DIVIZNA,
 •  cena se udílí v 5 kategoriích uvedených níže.
 1. kategorie: PEDAGOG – mohou být nominováni jednotlivci (ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů), kteří se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v LK.
 2. kategorie: ŠKOLA ČI ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ – mohou být nominovány školy či školská zařízení z LK, které dlouhodobě a koncepčně vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO, a ovlivňují tak dění ve svém okolí.
 3. kategorie: PROJEKT EVVO REALIZOVANÝ NA ÚZEMÍ LK – mohou být nominovány projekty v oblasti EVVO realizované na území LK (financované z různých zdrojů), které svým pojetím a rozsahem významně obohatily činnost školy, organizace, obce či regionu, byly prezentovány veřejnosti a byly úspěšně realizovány v plném rozsahu.
 4. kategorie: ŽÁK ZÁKLADNÍ ČI STŘEDNÍ ŠKOLY – mohou být nominováni žáci a studenti (žáci základních škol, speciálních i praktických škol, víceletých gymnázií, studenti gymnázií, SOŠ, SOU i studenti OU), kteří se svým aktivním přístupem podíleli na přípravě nebo realizaci nějakého projektu EVVO na území LK.
 5.  kategorie: PODNIKATEL – mohou být nominovány fyzické i právnické osoby, jejichž předmět podnikání napomáhá udržitelnému rozvoji v LK. Dále pak subjekty, které spolupracují nebo svou činností podporují školy, neziskové organizace či veřejný život v obcích LK.

Web programu:

Národní koordinátor programu MRKEV

 • Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s.
 • Blanka Toušková, koordinátorka celostátní sítě MRKEV (tel.: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz)

Krajský koordinátor programu MRKEV  

 • SEV DIVIZNA Liberec
 • Miroslava Nováková, dipl. ek. (tel.: 487 377 148, e-mail:  novakova@zooliberec.cz)