Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec

Ukončené projekty

SEV DIVIZNA školám 

SEV DIVIZNA Liberec  úspěšně dokončilo 31.12.2011 projekt SEV DIVIZNA školám, který byl financován z ESF Operačním programu vzdělávání  pro konkurenceschopnost a z rozpočtu ČR. Projekt v hodnotě cca 2.800.000 Kč byl realizován od 1.1.2009. Za dobu jeho realizace vzniklo nebo bylo inovováno 17 ekologických výukových programů pro děti ze základních škol Libereckého kraje. Tyto programy byly připraveny tak, aby jejich obsahová (odborná) správnost byla v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky. V těchto programech jsou použity interaktivní metody práce s dětmi, metody vycházející například z „kritického myšlení” a byl dán velký prostor pro spolupráci, komunikaci a přímý kontakt s přírodou. Z projektu bylo podpořeno vzdělávání v oblasti environmentální výchovy pro bez mála 8000 žáků. Vzniklo několik nových metodických pomůcek a pracovních listů.

SEV DIVIZNA pedagogům

Na konci června 2012 SEV DIVIZNA Liberec ukončilo již druhý projekt z OPVK – SEV DIVIZNA pedagogům.

Cílem projektu bylo vytvořit metodicky propracovanou nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogy v oblasti EVVO, která bude propojovat globální témata s místními, pomůže v naplňování EV jako průřezového tématu školních vzdělávacích programů a vytvoří novou kvalitu DVPP v Libereckém kraji. Během tří let jsme se realizací vzdělávacích aktivit pro pedagogy snažili o podporu a zvýšení odborné kapacity a kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Uspořádali jsme pro ně:

21 vzdělávacích seminářů, jejichž témata a metodiky jsme volili tak, aby byly pro pedagogy inovativní a nové v rámci komplexní nabídky v Libereckém kraji.

7 seminářů „na míru pro školy“, kdy jsme pro pedagogický sbor připravili seminář podle formulovaných potřeb a požadavků školy.

16 tvořivých a inspirativních dílen, kde mohli učitelé získat informace a osvojit si dovednosti, jež budou předávat žákům a studentům ve výuce.

13 odborných exkurzí,  na kterých pod vedením odborníků z dané oblasti – geologie, zoologie, botaniky, architektury, historie, tradičních řemesel apod. mohli získat podrobné informace přímo v terénu a často si i vyzkoušet staré pracovní postupy nebo poznávání rostlin a živočichů.

6 setkání pedagogů, kde bylo možné prezentovat příklady dobré praxe na školách a sdílet zkušenosti v oblasti EVVO.

Celkem se za období tří let jednalo o 1047 úspěšně podpořených osob.

 

Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0007 realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem tohoto projektu bylo dosáhnout, aby cílová skupina – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol  Libereckého kraje – dovedli v praxi kvalitně aplikovat principy udržitelného rozvoje.

Projekt byl ukončen v srpnu 2014.

Díky projektu mohli učitelé základních a středních škol až do srpna 2014 využívat zdarma širokou nabídku akreditovaných vzdělávacích akcí věnovaných problematice udržitelného rozvoje, ekologicky šetrného provozu, zdravé výživy. Pedagogové se seznámili s příklady dobré praxe, s aktivizačními metodami výuky a zajímavými pomůckami.

V rámci projektu také probíhalo specializační studium v rozsahu 250 hodin, ve kterém si učitelé zvýšili kvalifikaci a stali se tzv. „odborníky k výkonu specializované činnosti“ – školními koordinátory ekologické výchovy.

Vzdělávání zoopedagogů 

Projekt vzdělávání ZOOPEDAGOGŮ (č. 03221562) byl realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí České republiky.

 Projekt Vzdělávání zoopedagogů realizovala ZOO Liberec, konkrétně tým Střediska ekologické výchovy DIVIZNA, od září 2015 do prosince 2017. Přinesl zoopedagogům a pracovníkům zoo možnost se vzdělávat. A to díky oborovým setkáním na zasedání Komise UCSZOO a uspořádání konference Zvířata v ohrožení na téma „ohrožené druhy zvířat – důsledek lidské činnosti a možnosti řešení situace těchto zvířat“.

Dále projekt přinesl pomoc při rozvoji environmentální výchovy v rámci zoo. Pracovníci dostali metodiky ekovýchovných výukových programů a byli do nich zaškoleni. Společně s jednotlivými zoo jsme představili ekovýchovné programy učitelům ze spádových regionů zoologických zahrad.

V projektu spolupracovali:

ZOO Olomouc

Zoo Ostrava

Zoo Dvůr Králové nad Labem

Zoo Brno

ZOOPARK Vyškov

Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Zoo Ústí nad Labem

Zoo Děčín

 

 

ZOO Liberec

Zoo Jihlava

Jihočeská zoo Hluboká nad Vltavou

Zoo Hodonín

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

ZOO Košice

Zoo Bojnice

Zoo Bratislava

ŽIVLY KOLEM NÁS – badatelsky a tvořivě 

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA  ukončilo úspěšně další projekt podpořený z prostředků EU. Tentokrát se jednalo o projekt nazvaný ŽIVLY KOLEM NÁS – badatelsky a tvořivě, který byl určen pedagogům mateřských škol. Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši přibližně 3,5 miliónu Kč začala DIVIZNA realizovat v září 2014 s trváním do konce června 2015.

Projekt byl zaměřen na rozvíjení schopností pedagogů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání a byl zajímavě propojen tématem hlavních živlů, kterými jsou oheň, voda, vzduch a země. SEV DIVIZNA původně chtělo zrealizovat celkem 19 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 250 účastníků. Nakonec však zrealizovala 21 vzdělávacích akcí pro celkový počet 377 pedagogů!

Na seminářích si účastníci vyzkoušeli pozorování, měření a poznávání jednotlivých živlů, zhodnotili jejich význam pro život člověka a využití pro lidské konání a vývoj. Účastníci se seznámili s jednoduchými pokusy a méně známými i novými pomůckami podporujícími polytechnické vzdělávání, které mohou využít pro vzdělávací náplň výchovy dětí v mateřských školách. Některé pomůcky si pedagogové nejen vyzkoušeli, ale dostali je následně k vlastnímu používání v rámci své pracovní činnosti.